پوستر فیلم  بی آبان

بی آبان

مستندایرانی
.1ساعت و8دقیقه
مستند «بی آبان» به بررسی میزان آب شیرین در کشور پرداخته و نشان می دهد چه مسائلی باعث کمبود آب شیرین در این سرزمین چهار فصل شده است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند بی آبان

خلاصه محتوا

مستند «بی آبان» به بررسی میزان آب شیرین در کشور پرداخته و نشان می دهد چه مسائلی باعث کمبود آب شیرین در این سرزمین چهار فصل شده است.