پوستر فیلم  مات

مات

فیلم کوتاهایرانی
.33دقیقه
فیلم کوتاه « مات» رابطه بین انسان ها به سرنوشت هایی که پیش بینی می کنند ختم نمی شود. داستان قصه یکی از همین رابطه هاست.

عوامل سازنده فیلم کوتاه مات

مهدی راوش
روح اله راوش
مهدی راوش
رضا حکیم

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه « مات» رابطه بین انسان ها به سرنوشت هایی که پیش بینی می کنند ختم نمی شود. داستان قصه یکی از همین رابطه هاست.