پوستر فیلم  نت های مسی یک رویا

نت های مسی یک رویا

Copper Notes of a Dream

مستندایرانی
.1ساعت و10دقیقه
مستند «نت های مسی یک رویا» به کودکان فلسطینی که در یرموک سوریه زندگی می کنند، می پردازد. زمانی که این کودکان به واسطه جنگ سوریه چیزی جز خانه های ویران...

عوامل سازنده مستند نت های مسی یک رویا

درباره مستند نت های مسی یک رویا

مستند «نت های مسی یک رویا» به کودکان فلسطینی که در یرموک سوریه زندگی می کنند، می پردازد. زمانی که این کودکان به واسطه جنگ سوریه چیزی جز خانه های ویران شده ندارند و برای امرار معاش خود، سیم خاردارهای مسی جنگی را می فروشند. اما شوق رسیدن به آرزویی كودكانه، گرمای امید را در دل آن ها زنده می كند و به خرابه ها و ویرانه ها رنگ و شادی می بخشد.