پوستر فیلم  ود

ود

Vod

مستندایرانی
.32دقیقه
مستند «ود» به معرفی «علامه امینی» به عنوان اسطوره ی غیرت شیعی در جهان تشیع و مرجع و پایه گذار وحدت بین جامعه شیعی و سنی می پردازد.

عوامل سازنده مستند ود

درباره مستند ود

مستند «ود» به معرفی «علامه امینی» به عنوان اسطوره ی غیرت شیعی در جهان تشیع و مرجع و پایه گذار وحدت بین جامعه شیعی و سنی می پردازد.