پوستر فیلم  مسجد آبی

مسجد آبی

مستندایرانی
.27دقیقه
مستند «مسجد آبی» درباره برگزاری مراسم مذهبی به ویژه عزاداری دهه اول محرم در مرکز فرهنگی اسلامی فرانکفورت است که درباره مجموعه فعالیت ها و ویژگی های این مکان گفت وگو شده و گوشه ای از فعالیت های مذهبی آن هم به نمایش در می آید.

عوامل سازنده مستند مسجد آبی

مجید اسماعیلی
سعید قدوسی
هاشم مرادی

خلاصه محتوا

مستند «مسجد آبی» درباره برگزاری مراسم مذهبی به ویژه عزاداری دهه اول محرم در مرکز فرهنگی اسلامی فرانکفورت است که درباره مجموعه فعالیت ها و ویژگی های این مکان گفت وگو شده و گوشه ای از فعالیت های مذهبی آن هم به نمایش در می آید.