پوستر فیلم  دم سرخ ها

دم سرخ ها

فیلمایرانی
.1ساعت و27دقیقه
فیلم «دم سرخ ها» روایت معافی گرفتن دو جوان است که برای معانیات به مرکز نظام وظیفه می روند و در آن جا با هم آشنا می شوند و در پی این آشنایی اتفاقات فراوانی برایشان رخ می دهد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم دم سرخ ها

خلاصه محتوا

فیلم «دم سرخ ها» روایت معافی گرفتن دو جوان است که برای معانیات به مرکز نظام وظیفه می روند و در آن جا با هم آشنا می شوند و در پی این آشنایی اتفاقات فراوانی برایشان رخ می دهد.