بازیکن اصلی را بکش

Kill the Key Player

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بازیکن اصلی را بکش

محصولایران
فیلم کوتاه «بازیکن اصلی را بکش» پیرامون ارتباط فضای مجازی و حقیقی است. همچنین چالش ها و آسیب های فضای مجازی در ارتباط با جوانان و نوجوانان را به تصویر می کشد.

عوامل سازنده فیلم کوتاه بازیکن اصلی را بکش

فیلم‌های پیشنهادی