پوستر فیلم  بازیکن اصلی را بکش

بازیکن اصلی را بکش

Kill the Key Player

فیلم کوتاهایرانی
.5دقیقه
فیلم کوتاه «بازیکن اصلی را بکش» پیرامون ارتباط فضای مجازی و حقیقی است. همچنین چالش ها و آسیب های فضای مجازی در ارتباط با جوانان و نوجوانان را به تصویر...

عوامل سازنده فیلم کوتاه بازیکن اصلی را بکش

درباره فیلم کوتاه بازیکن اصلی را بکش

فیلم کوتاه «بازیکن اصلی را بکش» پیرامون ارتباط فضای مجازی و حقیقی است. همچنین چالش ها و آسیب های فضای مجازی در ارتباط با جوانان و نوجوانان را به تصویر می کشد.