پوستر فیلم  به وقت مادری

به وقت مادری

Be Vaghte Madari

مستندایرانی
.41دقیقه
مستند «به وقت مادری» روایتی از دغدغه های پیرامون تولید نسل است که این سال ها به عنوان یکی از موضوعات اصلی و مهم در کشور ایران مطرح شده است.

عوامل سازنده مستند به وقت مادری

درباره مستند به وقت مادری

مستند «به وقت مادری» روایتی از دغدغه های پیرامون تولید نسل است که این سال ها به عنوان یکی از موضوعات اصلی و مهم در کشور ایران مطرح شده است.