پوستر فیلم  کاغذ کاهی

کاغذ کاهی

مستندایرانی
.24دقیقه
مستند «کاغذ کاهی» آقای «محمد لطیفی» که به شغل کانال سازی کولر مشغول است از روی علاقه و ذوق برای آراستن محیط عمومی با هنر نقاشی تصاویر زیبا خلق می کند.

عوامل سازنده مستند کاغذ کاهی

مهرداد خاکی

خلاصه محتوا

مستند «کاغذ کاهی» آقای «محمد لطیفی» که به شغل کانال سازی کولر مشغول است از روی علاقه و ذوق برای آراستن محیط عمومی با هنر نقاشی تصاویر زیبا خلق می کند.