ولایت فقیه در دو روایت
بستن
پوستر فیلم  ولایت فقیه در دو روایت

ولایت فقیه در دو روایت

مستندایرانی
.49دقیقه
مستند «ولایت فقیه در دو روایت» بعد از چند دهه و برای اولین بار روایتی بی پرده از ولایت مطلقه فقیه را به تصویر می کشد. مواضع مراجع تقلید در قبال ولایت مطلقه فقیه یا شخص ولی فقیه و ارتباط یا عدم ارتباط ولایت مطلقه فقیه با استبداد، دو روایتی است که این مستند گذری بر آن ها دارد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند ولایت فقیه در دو روایت

خلاصه محتوا

مستند «ولایت فقیه در دو روایت» بعد از چند دهه و برای اولین بار روایتی بی پرده از ولایت مطلقه فقیه را به تصویر می کشد. مواضع مراجع تقلید در قبال ولایت مطلقه فقیه یا شخص ولی فقیه و ارتباط یا عدم ارتباط ولایت مطلقه فقیه با استبداد، دو روایتی است که این مستند گذری بر آن ها دارد.