پوستر فیلم  آئین محمد

آئین محمد

Aeane Mohammad

مستندایرانی
.47دقیقه
مستند «آئین محمد» به موضوع اسلام و تشیع از دریچه دوربین یک فیلمساز اختصاص دارد که رنج سفر را بر خود هموار کرده و با سفر به آفریقای جنوبی به کشف زوایای...

عوامل سازنده مستند آئین محمد

درباره مستند آئین محمد

مستند «آئین محمد» به موضوع اسلام و تشیع از دریچه دوربین یک فیلمساز اختصاص دارد که رنج سفر را بر خود هموار کرده و با سفر به آفریقای جنوبی به کشف زوایای این موضوع در آن مکان پرداخته است.