پوستر فیلم  ولیمه

ولیمه

فیلم کوتاهایرانی
.2دقیقه
فیلم کوتاه «ولیمه» درمورد برگزاری پسندیده آداب و رسوم دینی می باشد، به نحوی که به قشر ضعیف جامعه توجه بیشتری شود.

عوامل سازنده فیلم کوتاه ولیمه

حسین دارابی
حسین دارابی
علی گوارانی

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «ولیمه» درمورد برگزاری پسندیده آداب و رسوم دینی می باشد، به نحوی که به قشر ضعیف جامعه توجه بیشتری شود.