پوستر فیلم  مرثیه ای برای یک رویا

مرثیه ای برای یک رویا

Marseie Baraye Yek Roya

مستندایرانی
.59دقیقه
مستند «مرثیه ای برای یک رؤیا» توسط گروه دانش آموزی «فرهنگی هنری روشنا» و با حمایت «سفیر فیلم» ساخته شده است. این مستند حاصل تلاش یک ساله و ساعت ها مصا...

عوامل سازنده مستند مرثیه ای برای یک رویا

درباره مستند مرثیه ای برای یک رویا

مستند «مرثیه ای برای یک رؤیا» توسط گروه دانش آموزی «فرهنگی هنری روشنا» و با حمایت «سفیر فیلم» ساخته شده است. این مستند حاصل تلاش یک ساله و ساعت ها مصاحبه با ده ها تن از دغدغه مندان تعلیم و تربیت کشور است که به موضوع نقد نظام آموزشی کشور، با تاکید بر سر گذشت مدارس استعداد های درخشان و اتفاقات ناگوار چند سال اخیر «سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» می پردازد.