پوستر فیلم  به اضافه مستند

به اضافه مستند

Be Ezafe Mostanad

سریالایرانی
.1ساعت و8دقیقه
برنامه ترکیبی «به اضافه مستند» با اجرای «امین قدمی» در هر قسمت مستندهای برگزیده، موفق و دیده نشده در حوزه های مختلف فکری و اجتماعی را پخش می کند، و با...

تصاویر و جزییات سریال به اضافه مستند

 سریال به اضافه مستند
 سریال به اضافه مستند
 سریال به اضافه مستند
 سریال به اضافه مستند
 سریال به اضافه مستند

عوامل سازنده سریال به اضافه مستند

محسن کریمیان
یاسر فریادرس

درباره سریال به اضافه مستند

برنامه ترکیبی «به اضافه مستند» با اجرای «امین قدمی» در هر قسمت مستندهای برگزیده، موفق و دیده نشده در حوزه های مختلف فکری و اجتماعی را پخش می کند، و با منتقدان و مهمانان برنامه به بحث کارشناسی پیرامون موضوع مستند می پردازد.