پوستر فیلم  لابی های متحده آمریکا

لابی های متحده آمریکا

مستندایرانی
.26دقیقه
مستند «لابی های متحده» بررسی نقش لابی ها در سیاست آمریکا با توجه به اسناد تاریخی و روایت های تاریخ نگاران آمریکایی، کارشناسان سیاسی این کشور و برخی مقامات سیاسی است.

عوامل سازنده مستند لابی های متحده آمریکا

مصطفی حریری
مصطفی حریری
امیر کیانی

خلاصه محتوا

مستند «لابی های متحده» بررسی نقش لابی ها در سیاست آمریکا با توجه به اسناد تاریخی و روایت های تاریخ نگاران آمریکایی، کارشناسان سیاسی این کشور و برخی مقامات سیاسی است.