لابی های متحده آمریکاUnited States Lobbies

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  لابی های متحده آمریکا

کارگردان: مصطفی حریری

محصولایران
مستند «لابی های متحده» بررسی نقش لابی ها در سیاست آمریکا با توجه به اسناد تاریخی و روایت های تاریخ نگاران آمریکایی، کارشناسان سیاسی این کشور و برخی مقامات سیاسی است.
مصطفی حریری
امیر کیانی