پوستر فیلم  لابی های متحده آمریکا

لابی های متحده آمریکا

United States Lobbies

مستندایرانی
.26دقیقه
مستند «لابی های متحده» بررسی نقش لابی ها در سیاست آمریکا با توجه به اسناد تاریخی و روایت های تاریخ نگاران آمریکایی، کارشناسان سیاسی این کشور و برخی مق...

عوامل سازنده مستند لابی های متحده آمریکا

مصطفی حریری
مصطفی حریری
امیر کیانی

درباره مستند لابی های متحده آمریکا

مستند «لابی های متحده» بررسی نقش لابی ها در سیاست آمریکا با توجه به اسناد تاریخی و روایت های تاریخ نگاران آمریکایی، کارشناسان سیاسی این کشور و برخی مقامات سیاسی است.