از جان گذشته
بستن
پوستر فیلم  از جان گذشته

از جان گذشته

فیلمهندی
.2ساعت و12دقیقه
فیلم «از جان گذشته » ماجرای «تاکورسینگ» و پسرش که اربابان یک جامعه کوچک هستند. انواع زورگویی ها و ظلم را در حق مردم روا میدارند و قانون جوابگوی آن ها نیست.«بیما » تصمیم می گیرد شخصا در برابر آن ها بایستد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم از جان گذشته

K.C. Bokadia
K.C. Bokadia
Bappi Lahiri

خلاصه محتوا

فیلم «از جان گذشته » ماجرای «تاکورسینگ» و پسرش که اربابان یک جامعه کوچک هستند. انواع زورگویی ها و ظلم را در حق مردم روا میدارند و قانون جوابگوی آن ها نیست.«بیما » تصمیم می گیرد شخصا در برابر آن ها بایستد.