پوستر فیلم  کدام انحراف

کدام انحراف

Which Deviation

مستندایرانی
.37دقیقه
مستند «کدام انحراف» روایتی از دو دوره متفاوت در صحنه سیاست داخلی و خارجی ایران می باشد. در ادامه به افزایش قدرت جمهوری اسلامی با روی کار آمدن دولت نهم...

عوامل سازنده مستند کدام انحراف

درباره مستند کدام انحراف

مستند «کدام انحراف» روایتی از دو دوره متفاوت در صحنه سیاست داخلی و خارجی ایران می باشد. در ادامه به افزایش قدرت جمهوری اسلامی با روی کار آمدن دولت نهم و اتخاذ سیاست تهاجمی در صحنه سیاست خارجی دولت و تغییر استراتژی غرب برای مقابله با ایران، اشاره می شود.