ترور سرچشمه
بستن
پوستر فیلم  ترور سرچشمه

ترور سرچشمه

مستندایرانی
.1ساعت و22دقیقه
مستند «ترور سرچشمه» هفتم تیر 1360 تروری در سرچشمه اتفاق افتاد. بازخوانی مهمی از حادثه ترور «شهید بهشتی» و شخصیت های برجسته حزب جمهوری اسلامی است که زمینه ها و حواشی آن با تصاویر آرشیوی مربوط به حادثه انفجار شروع می شود و صحبت ها به حالت بازجویی از تمامی افرادی که در آن حادثه نقشی داشته یا عضو حزب بوده اند ادامه پیدا می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند ترور سرچشمه

خلاصه محتوا

مستند «ترور سرچشمه» هفتم تیر 1360 تروری در سرچشمه اتفاق افتاد. بازخوانی مهمی از حادثه ترور «شهید بهشتی» و شخصیت های برجسته حزب جمهوری اسلامی است که زمینه ها و حواشی آن با تصاویر آرشیوی مربوط به حادثه انفجار شروع می شود و صحبت ها به حالت بازجویی از تمامی افرادی که در آن حادثه نقشی داشته یا عضو حزب بوده اند ادامه پیدا می کند.