پوستر فیلم  آقای سبز

آقای سبز

مستندایرانی
.45دقیقه
مستند «آقای سبز» زندگی «ناصر خاکی» راننده مشهور تاکسی که در تهران به تاکسی جنگلی معروف است را روایت می کند. این مستند به زندگی شخصی این راننده و نحوه شکل گیری ایده تاکسی جنگلی می پردازد.

عوامل سازنده مستند آقای سبز

خلاصه محتوا

مستند «آقای سبز» زندگی «ناصر خاکی» راننده مشهور تاکسی که در تهران به تاکسی جنگلی معروف است را روایت می کند. این مستند به زندگی شخصی این راننده و نحوه شکل گیری ایده تاکسی جنگلی می پردازد.