پوستر فیلم  آقای سبز

آقای سبز

Mr Green

مستندایرانی
.45دقیقه
مستند «آقای سبز» زندگی «ناصر خاکی» راننده مشهور تاکسی که در تهران به تاکسی جنگلی معروف است را روایت می کند. این مستند به زندگی شخصی این راننده و نحوه ...

عوامل سازنده مستند آقای سبز

درباره مستند آقای سبز

مستند «آقای سبز» زندگی «ناصر خاکی» راننده مشهور تاکسی که در تهران به تاکسی جنگلی معروف است را روایت می کند. این مستند به زندگی شخصی این راننده و نحوه شکل گیری ایده تاکسی جنگلی می پردازد.