پوستر فیلم  خط قرمز

خط قرمز

سریالایرانی
.55دقیقه
سریال «خط قرمز» درباره خط قرمز هایی است که چهار جوان در پی مشکلاتشان می‌ خواهند از آن ها عبور کنند. عبوری که با فرار از خانه و درگیر ماجراهای متعدد شدن، آن قدر پیچیده می‌ شود که راهی به جز بازگشت و درخواست کمک باقی نمی‌ ماند.

عوامل سازنده سریال خط قرمز

خلاصه محتوا

سریال «خط قرمز» درباره خط قرمز هایی است که چهار جوان در پی مشکلاتشان می‌ خواهند از آن ها عبور کنند. عبوری که با فرار از خانه و درگیر ماجراهای متعدد شدن، آن قدر پیچیده می‌ شود که راهی به جز بازگشت و درخواست کمک باقی نمی‌ ماند.