پوستر فیلم  کفش

کفش

فیلم کوتاهایرانی
.3دقیقه
فیلم کوتاه «کفش» درباره خرید یک کفش در فروشگاه هست که تخفیف 90 درصدی خورده است.

عوامل سازنده فیلم کوتاه کفش

حسین دارابی
حسین دارابی
علی گورانی

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «کفش» درباره خرید یک کفش در فروشگاه هست که تخفیف 90 درصدی خورده است.