پوستر فیلم  دایره سرخ

دایره سرخ

Le Cercle Rouge

.2ساعت و5دقیقه
فیلم «دایره سرخ» درباره دزد حرفه ای بنام «کوری» است که پس از خروج از زندان با یک فراری بدنام و یک پلیس سابق هم مسیر شده و این سه نفر برای طراحی یک دزد...

تصاویر و جزییات فیلم دایره سرخ

 فیلم دایره سرخ
 فیلم دایره سرخ
 فیلم دایره سرخ
 فیلم دایره سرخ
 فیلم دایره سرخ

عوامل سازنده فیلم دایره سرخ

Jean-Pierre Melville
Robert Dorfmann
Jean-Pierre Melville
Éric Demarsan
Marie-Sophie Dubus

درباره فیلم دایره سرخ

فیلم «دایره سرخ» درباره دزد حرفه ای بنام «کوری» است که پس از خروج از زندان با یک فراری بدنام و یک پلیس سابق هم مسیر شده و این سه نفر برای طراحی یک دزدی پیچیده اقدام می کنند.