پوستر فیلم  دایره سرخ

دایره سرخ

.2ساعت و5دقیقه
فیلم «دایره سرخ» درباره دزد حرفه ای بنام «کوری» است که پس از خروج از زندان با یک فراری بدنام و یک پلیس سابق هم مسیر شده و این سه نفر برای طراحی یک دزدی پیچیده اقدام می کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم دایره سرخ

Jean-Pierre Melville
Robert Dorfmann
Jean-Pierre Melville
Éric Demarsan
Marie-Sophie Dubus

خلاصه محتوا

فیلم «دایره سرخ» درباره دزد حرفه ای بنام «کوری» است که پس از خروج از زندان با یک فراری بدنام و یک پلیس سابق هم مسیر شده و این سه نفر برای طراحی یک دزدی پیچیده اقدام می کنند.