پوستر فیلم  زندگی الکتریکی لوئیس وین

زندگی الکتریکی لوئیس وین

The Electrical Life of Louis Wain

.1ساعت و40دقیقه
فیلم «زندگی الکتریکی لوئیس وین» «The Electrical Life of Louis Wain» روایت زندگی واقعی هنرمندی به نام «لوئیس وین» است که در اواخر قرن نوزدهم به دلیل آث...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم زندگی الکتریکی لوئیس وین

 فیلم زندگی الکتریکی لوئیس وین
 فیلم زندگی الکتریکی لوئیس وین
 فیلم زندگی الکتریکی لوئیس وین
 فیلم زندگی الکتریکی لوئیس وین
 فیلم زندگی الکتریکی لوئیس وین

عوامل سازنده فیلم زندگی الکتریکی لوئیس وین

Will Sharpe
Simon Stephenson
Arthur Sharpe
Selina Macarthur

درباره فیلم زندگی الکتریکی لوئیس وین

فیلم «زندگی الکتریکی لوئیس وین» «The Electrical Life of Louis Wain» روایت زندگی واقعی هنرمندی به نام «لوئیس وین» است که در اواخر قرن نوزدهم به دلیل آثار های هنری اش از نقاشی گربه ها، شهرت جهانی پیدا کرده است.