پوستر فیلم  سرزمین گمشده

سرزمین گمشده

.1ساعت و26دقیقه
فیلم «سرزمین گمشده» فردی به نام «مارشال» که دکتر است در آخرین آزمایش علمی خود به سفری در فضا و زمان، به سرزمینی ناشناحته در بین جانوران خیالی سفر می‌ کند. سفری که ماجراجویی و تعقیب و گریز های زیادی دارد. در این سفر، دستیار خانمش «هالی» کنترل و دوست بی‌ سوادش «ویل استانتون» نیز با او همراه هستند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم سرزمین گمشده

Brad Silberling
Marty KrofftJimmy Miller
Michael Giacchino
Peter Teschner

خلاصه محتوا

فیلم «سرزمین گمشده» فردی به نام «مارشال» که دکتر است در آخرین آزمایش علمی خود به سفری در فضا و زمان، به سرزمینی ناشناحته در بین جانوران خیالی سفر می‌ کند. سفری که ماجراجویی و تعقیب و گریز های زیادی دارد. در این سفر، دستیار خانمش «هالی» کنترل و دوست بی‌ سوادش «ویل استانتون» نیز با او همراه هستند.