پوستر فیلم  پرچم

پرچم

فیلم کوتاهایرانی
.3دقیقه
فیلم کوتاه «پرچم» داستان زندگی چهار شهروند است که سرنوشتشان به‌ واسطه حضور در جبهه مقابله با داعش به یک دیگر گره می خورد. آن ها از راه های دور و نزدیک در کنار یک دیگر قرار می گیرند تا پرچمی را که از سال 61 هجری قمری مورد بی مهری برخی از منحرفان دینی قرار گرفته به اهتزاز در آورند.

عوامل سازنده فیلم کوتاه پرچم

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «پرچم» داستان زندگی چهار شهروند است که سرنوشتشان به‌ واسطه حضور در جبهه مقابله با داعش به یک دیگر گره می خورد. آن ها از راه های دور و نزدیک در کنار یک دیگر قرار می گیرند تا پرچمی را که از سال 61 هجری قمری مورد بی مهری برخی از منحرفان دینی قرار گرفته به اهتزاز در آورند.