پوستر فیلم  تئوری زباله‌

تئوری زباله‌

Garbag Theory

مستندایرانی
.23دقیقه
مستند «تئوری زباله‌» نشان می دهد زباله شناسی علمی است که در آن با توجه به زباله های تولیدی یک فرد می‌توان به شخصیت او پی برد. این مستند همین موضوع را ...

عوامل سازنده مستند تئوری زباله‌

امیر اصانلو
مجید عزیزی
امیر اصانلو
امیر اصانلو

درباره مستند تئوری زباله‌

مستند «تئوری زباله‌» نشان می دهد زباله شناسی علمی است که در آن با توجه به زباله های تولیدی یک فرد می‌توان به شخصیت او پی برد. این مستند همین موضوع را برای مردم تهران بررسی کرده است، یعنی با توجه به زباله های تولیدی مردم تهران در مناطق مختلف به شخصیت شناسی مردم مناطق مختلف پرداخته است.