پوستر فیلم  تئوری زباله‌

تئوری زباله‌

مستندایرانی
.23دقیقه
مستند «تئوری زباله‌» نشان می دهد زباله شناسی علمی است که در آن با توجه به زباله های تولیدی یک فرد می‌توان به شخصیت او پی برد. این مستند همین موضوع را برای مردم تهران بررسی کرده است، یعنی با توجه به زباله های تولیدی مردم تهران در مناطق مختلف به شخصیت شناسی مردم مناطق مختلف پرداخته است.

عوامل سازنده مستند تئوری زباله‌

امیر اصانلو
مجید عزیزی
امیر اصانلو
امیر اصانلو

خلاصه محتوا

مستند «تئوری زباله‌» نشان می دهد زباله شناسی علمی است که در آن با توجه به زباله های تولیدی یک فرد می‌توان به شخصیت او پی برد. این مستند همین موضوع را برای مردم تهران بررسی کرده است، یعنی با توجه به زباله های تولیدی مردم تهران در مناطق مختلف به شخصیت شناسی مردم مناطق مختلف پرداخته است.