پوستر فیلم  لباس های جدید پادشاه

لباس های جدید پادشاه

انیمیشناسترالیایی
.40دقیقه
انیمیشن «لباس های جدید پادشاه» ماجرای پادشاه «لوئیس» که به لباس های خود اهمیت فراوانی می دهد از این رو به خیاطی که در سالگرد تولد او زیباترین لباس را برایش طراحی کند پاداش خوبی می دهد.

عوامل سازنده انیمیشن لباس های جدید پادشاه

Richard Slapczynski
Roz Phillips
John Stuart Newman

خلاصه محتوا

انیمیشن «لباس های جدید پادشاه» ماجرای پادشاه «لوئیس» که به لباس های خود اهمیت فراوانی می دهد از این رو به خیاطی که در سالگرد تولد او زیباترین لباس را برایش طراحی کند پاداش خوبی می دهد.