پوستر فیلم  رمزگشایی از یک پاندمی

رمزگشایی از یک پاندمی

Ramzgoshaee az yek Pandomi

مستندایرانی
.45دقیقه
مستند «رمزگشایی از یک پاندمی» به بررسی چگونگی پیدایش ویروس «کرونا» در جهان می پردازد. هم چنین نحوه برخورد کشور های مختلف با این ویروس را مورد بررسی قر...

تصاویر و جزییات مستند رمزگشایی از یک پاندمی

 مستند رمزگشایی از یک پاندمی
 مستند رمزگشایی از یک پاندمی
 مستند رمزگشایی از یک پاندمی
 مستند رمزگشایی از یک پاندمی
 مستند رمزگشایی از یک پاندمی

عوامل سازنده مستند رمزگشایی از یک پاندمی

نادر طالب زاده

درباره مستند رمزگشایی از یک پاندمی

مستند «رمزگشایی از یک پاندمی» به بررسی چگونگی پیدایش ویروس «کرونا» در جهان می پردازد. هم چنین نحوه برخورد کشور های مختلف با این ویروس را مورد بررسی قرار می دهد.