پوستر فیلم  میوه ممنوعه

میوه ممنوعه

سریالایرانی
.32دقیقه
سریال «میوه ممنوعه» داستان فردی متدین به نام «حاج یونس»، بازرگانی معتقد به اصول دینی، است. اما پسر بزرگش «جلال» او را درگیر اتفاقاتی در زندگی می کند که ایمانش محک زده می شود.

عوامل سازنده سریال میوه ممنوعه

خلاصه محتوا

سریال «میوه ممنوعه» داستان فردی متدین به نام «حاج یونس»، بازرگانی معتقد به اصول دینی، است. اما پسر بزرگش «جلال» او را درگیر اتفاقاتی در زندگی می کند که ایمانش محک زده می شود.