پوستر فیلم  جایی که افق ذوب می شود

جایی که افق ذوب می شود

Where The Horizon Melt

انیمیشنفرانسه ای
.5دقیقه
انیمیشن کوتاه «جایی که افق ذوب می شود» درباره «ماهی زرد» کوچکی است که رویای پرواز دارد و با سقوط هواپیما به آب به رویایش نزدیک می شود.

عوامل سازنده انیمیشن جایی که افق ذوب می شود

Oriane Tessier
CGbros
Diégo Gernais

درباره انیمیشن جایی که افق ذوب می شود

انیمیشن کوتاه «جایی که افق ذوب می شود» درباره «ماهی زرد» کوچکی است که رویای پرواز دارد و با سقوط هواپیما به آب به رویایش نزدیک می شود.