اعتراض خاموش
بستن
پوستر فیلم  اعتراض خاموش

اعتراض خاموش

Silent Protest

مستندایرانی
.41دقیقه
مستند «اعتراض خاموش» به موضوع خودکشی و وضعیت آن در ایران و بحران خودکشی های اعتراضی می پردازد و چهار روایت از چهار خودکشی را به تصویر کشیده است.

تصاویر و جزییات مستند اعتراض خاموش

 مستند اعتراض خاموش
 مستند اعتراض خاموش
 مستند اعتراض خاموش
 مستند اعتراض خاموش

عوامل سازنده مستند اعتراض خاموش

درباره مستند اعتراض خاموش

مستند «اعتراض خاموش» به موضوع خودکشی و وضعیت آن در ایران و بحران خودکشی های اعتراضی می پردازد و چهار روایت از چهار خودکشی را به تصویر کشیده است.