کربال

Korbal

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کربال
مستند «کربال» شرایط محیط زیستی و کشاورزی و هم چنین شرایط شغلی بخشداری کربال روستای «کمجان» را مورد بررسی قرار می دهد که در حال حاضر هم شرایط کشاورزی و هم شرایط شفلی جوانان از دست رفته است.

عوامل سازنده مستند کربال