پوستر فیلم  نفس خوار

نفس خوار

Breathless

مستندایرانی
.25دقیقه
مستند «نفس خوار» درباره اتفاقاتی است که در پی احداث پروژه کمربند جنوبی در ارتفاعات جنوبی مشهد رخ داده است. و آن ها را به طور دقیق بررسی می کند.

عوامل سازنده مستند نفس خوار

درباره مستند نفس خوار

مستند «نفس خوار» درباره اتفاقاتی است که در پی احداث پروژه کمربند جنوبی در ارتفاعات جنوبی مشهد رخ داده است. و آن ها را به طور دقیق بررسی می کند.