پوستر فیلم  نفس خوار

نفس خوار

مستندایرانی
.25دقیقه
مستند «نفس خوار» درباره اتفاقاتی است که در پی احداث پروژه کمربند جنوبی در ارتفاعات جنوبی مشهد رخ داده است. و آن ها را به طور دقیق بررسی می کند.

عوامل سازنده مستند نفس خوار

خلاصه محتوا

مستند «نفس خوار» درباره اتفاقاتی است که در پی احداث پروژه کمربند جنوبی در ارتفاعات جنوبی مشهد رخ داده است. و آن ها را به طور دقیق بررسی می کند.