پوستر فیلم  نوکیسه ها

نوکیسه ها

مستندایرانی
.54دقیقه
مستند «نوکیسه ها» به بررسی و تحلیل اقتصاد در حال و گذشته توسط پژوهشگران و اقتصاددانان و جامعه شناسان در قشر ضعیف و متوسط جامعه، می پردازد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند نوکیسه ها

خلاصه محتوا

مستند «نوکیسه ها» به بررسی و تحلیل اقتصاد در حال و گذشته توسط پژوهشگران و اقتصاددانان و جامعه شناسان در قشر ضعیف و متوسط جامعه، می پردازد.