پوستر فیلم  نوکیسه ها

نوکیسه ها

The Parvenus

مستندایرانی
.54دقیقه
مستند «نوکیسه ها» به بررسی و تحلیل اقتصاد در حال و گذشته توسط پژوهشگران و اقتصاددانان و جامعه شناسان در قشر ضعیف و متوسط جامعه، می پردازد.

تصاویر و جزییات مستند نوکیسه ها

 مستند نوکیسه ها
 مستند نوکیسه ها
 مستند نوکیسه ها
 مستند نوکیسه ها
 مستند نوکیسه ها

عوامل سازنده مستند نوکیسه ها

درباره مستند نوکیسه ها

مستند «نوکیسه ها» به بررسی و تحلیل اقتصاد در حال و گذشته توسط پژوهشگران و اقتصاددانان و جامعه شناسان در قشر ضعیف و متوسط جامعه، می پردازد.