پوستر فیلم  گفت و گو درباره مرد ایرلندی

گفت و گو درباره مرد ایرلندی

The Irishman: In Conversation

برنامه ترکیبیآمریکایی
.23دقیقه
برنامه «گفت و گو درباره مرد ایرلندی» « مارتین اسکورسیزی» « رابرت دنیرو» «آل پاچینو» و «جو پشی» درباره‌ فیلم به بحث و گفتگو می‌ پردازند و این فیلم را ا...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات برنامه ترکیبی گفت و گو درباره مرد ایرلندی

 برنامه ترکیبی گفت و گو درباره مرد ایرلندی
 برنامه ترکیبی گفت و گو درباره مرد ایرلندی
 برنامه ترکیبی گفت و گو درباره مرد ایرلندی
 برنامه ترکیبی گفت و گو درباره مرد ایرلندی
 برنامه ترکیبی گفت و گو درباره مرد ایرلندی

بازیگران برنامه ترکیبی گفت و گو درباره مرد ایرلندی

عوامل سازنده برنامه ترکیبی گفت و گو درباره مرد ایرلندی

Martin Scorsese

درباره برنامه ترکیبی گفت و گو درباره مرد ایرلندی

برنامه «گفت و گو درباره مرد ایرلندی» « مارتین اسکورسیزی» « رابرت دنیرو» «آل پاچینو» و «جو پشی» درباره‌ فیلم به بحث و گفتگو می‌ پردازند و این فیلم را از جنبه‌ های گوناگون مورد بررسی قرار می‌ دهند.