پوستر فیلم  دوپینگی ها

دوپینگی ها

Dopingiha

مستندایرانی
.42دقیقه
در مستند «دوپینگی ها» به تحلیل جریان های تحریم فیلم «اخراجی های 3» می پردازد.

عوامل سازنده مستند دوپینگی ها

درباره مستند دوپینگی ها

در مستند «دوپینگی ها» به تحلیل جریان های تحریم فیلم «اخراجی های 3» می پردازد.