پوستر فیلم  قط

قط

Ghat

مستندایرانی
.45دقیقه
مستند «قط» داستان «میرزا محمدرضا کلهر» از خوشنویسان صاحب‌ نام در خط نستعلیق کشورمان است که در زمان قاجار زندگی می کرد.

عوامل سازنده مستند قط

فرید قبادی

درباره مستند قط

مستند «قط» داستان «میرزا محمدرضا کلهر» از خوشنویسان صاحب‌ نام در خط نستعلیق کشورمان است که در زمان قاجار زندگی می کرد.