پوستر فیلم  تام و جری: اژدهای گمشده

تام و جری: اژدهای گمشده

انیمیشنانگلیسی
.50دقیقه
انیمیشن «تام و جری اژدهای گمشده» از زمانی شروع می شود که تام و جری یک تخم درخشان مرموز را پیدا می کنند. آن ها می دانند این تخم برای یک اژدها بسیار بزرگ است که نفس آتشین دارد. در مدت کوتاهی بچه اژدها از تخم خود بیرون می آید و«تام» را به عنوان مادر خود اشتباه می گیرد. اما در این زمان اژدهای مادر عصبانی به دنبال کودک خود است.

عوامل سازنده انیمیشن تام و جری: اژدهای گمشده

Spike BrandtTony Cervone
Spike BrandtTony Cervone
Brian Swenlin
Michael Tavera
Kyle Stafford

خلاصه محتوا

انیمیشن «تام و جری اژدهای گمشده» از زمانی شروع می شود که تام و جری یک تخم درخشان مرموز را پیدا می کنند. آن ها می دانند این تخم برای یک اژدها بسیار بزرگ است که نفس آتشین دارد. در مدت کوتاهی بچه اژدها از تخم خود بیرون می آید و«تام» را به عنوان مادر خود اشتباه می گیرد. اما در این زمان اژدهای مادر عصبانی به دنبال کودک خود است.