پوستر فیلم  تام و جری: اژدهای گمشده

تام و جری: اژدهای گمشده

Tom And Jerry: The Lost Dragon

انیمیشنانگلیسی
.50دقیقه
انیمیشن «تام و جری اژدهای گمشده» از زمانی شروع می شود که تام و جری یک تخم درخشان مرموز را پیدا می کنند. آن ها می دانند این تخم برای یک اژدها بسیار بزر...

عوامل سازنده انیمیشن تام و جری: اژدهای گمشده

Spike BrandtTony Cervone
Spike BrandtTony Cervone
Brian Swenlin
Michael Tavera
Kyle Stafford

درباره انیمیشن تام و جری: اژدهای گمشده

انیمیشن «تام و جری اژدهای گمشده» از زمانی شروع می شود که تام و جری یک تخم درخشان مرموز را پیدا می کنند. آن ها می دانند این تخم برای یک اژدها بسیار بزرگ است که نفس آتشین دارد. در مدت کوتاهی بچه اژدها از تخم خود بیرون می آید و«تام» را به عنوان مادر خود اشتباه می گیرد. اما در این زمان اژدهای مادر عصبانی به دنبال کودک خود است.