پوستر فیلم  فوتبال علیه دشمن

فوتبال علیه دشمن

Footbal Alayhe Doshman

مستندایرانی
.1ساعت و8دقیقه
مستند «فوتبال علیه دشمن» روایتگر تاریخ معاصر فوتبال ایران است و تاثیراتی که این ورزش بر وقایع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور گذاشته است را دنبال می کند.

عوامل سازنده مستند فوتبال علیه دشمن

درباره مستند فوتبال علیه دشمن

مستند «فوتبال علیه دشمن» روایتگر تاریخ معاصر فوتبال ایران است و تاثیراتی که این ورزش بر وقایع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور گذاشته است را دنبال می کند.