فوتبال علیه دشمنFootbal Alayhe Doshman

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  فوتبال علیه دشمن

محصولایران
مستند «فوتبال علیه دشمن» روایتگر تاریخ معاصر فوتبال ایران است و تاثیراتی که این ورزش بر وقایع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور گذاشته است را دنبال می کند.