پوستر فیلم  چرا سزارین

چرا سزارین

Why Cesarean Section

مستندایرانی
.36دقیقه
مستند «چرا سزارین» در رابطه با زایمان طبیعی و سزارین است. سال‌ ها پیش بسیاری از کودکان، قبل از تولد به کام مرگ کشیده می ‌شدند چرا که راهی جز زایمان طب...

عوامل سازنده مستند چرا سزارین

محمدعلی صادقی
محمدرضا بورونی
علی پورمومن

درباره مستند چرا سزارین

مستند «چرا سزارین» در رابطه با زایمان طبیعی و سزارین است. سال‌ ها پیش بسیاری از کودکان، قبل از تولد به کام مرگ کشیده می ‌شدند چرا که راهی جز زایمان طبیعی برای ورود به این دنیا وجود نداشت. سزارین منجی بسیاری از نوزادان و مادران شد. اما، این همه ماجرا نیست.