به بهانه پدر
بستن
پوستر فیلم  به بهانه پدر

به بهانه پدر

مستندایرانی
.21دقیقه
مستند «به بهانه پدر» داستان فرزند شهیدی را روایت می کند که قصد برگزاری مراسم اعتکاف در روستای «قودجان» را دارد اما به دلیل آن که فصل کار در مزرعه است و از طرفی اکثر مردم روستا با اعتکاف و اعمال آن آشنایی کافی ندارند، در برگزاری مراسم با مشکل مواجه می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند به بهانه پدر

مهدی مطهر

خلاصه محتوا

مستند «به بهانه پدر» داستان فرزند شهیدی را روایت می کند که قصد برگزاری مراسم اعتکاف در روستای «قودجان» را دارد اما به دلیل آن که فصل کار در مزرعه است و از طرفی اکثر مردم روستا با اعتکاف و اعمال آن آشنایی کافی ندارند، در برگزاری مراسم با مشکل مواجه می شود.