هیچ و پول
بستن
پوستر فیلم  هیچ و پول

هیچ و پول

مستندایرانی
.24دقیقه
مستند «هیچ و پول» به سراغ مدارس غیردولتی رفته تا تفاوت های فاحش بین این مدارس و مدارس دولتی را مورد بررسی قرار دهد و هدف از پایه گذاری این مدارس را به تصویر بکشد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند هیچ و پول

خلاصه محتوا

مستند «هیچ و پول» به سراغ مدارس غیردولتی رفته تا تفاوت های فاحش بین این مدارس و مدارس دولتی را مورد بررسی قرار دهد و هدف از پایه گذاری این مدارس را به تصویر بکشد.