پوستر فیلم  عصای شکسته

عصای شکسته

Broken Wand

انیمیشنآمریکایی
.3دقیقه
انیمیشن «عصای شکسته» داستان یک شعبده باز پیر است که سعی دارد به وسیله چوب جادویی و وسایل شعبده بازی خود، با نوه اش که محو بازی های رایانه ای است ارتبا...

عوامل سازنده انیمیشن عصای شکسته

Michael AltmanAnne Yang
Wei-San Hsu

درباره انیمیشن عصای شکسته

انیمیشن «عصای شکسته» داستان یک شعبده باز پیر است که سعی دارد به وسیله چوب جادویی و وسایل شعبده بازی خود، با نوه اش که محو بازی های رایانه ای است ارتباط برقرار کند.