پوستر فیلم  از هر دست

از هر دست

فیلم کوتاهایرانی
.2دقیقه
فیلم کوتاه «از هر دست» داستان خانواده ها و افرادی را روایت می کند که باید بین آبادانی کشور و عدم حمایت اقتصاد داخل یکی را انتخاب کنند.

عوامل سازنده فیلم کوتاه از هر دست

علی میرزاده
علی میرزاده
امین شجاعی

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «از هر دست» داستان خانواده ها و افرادی را روایت می کند که باید بین آبادانی کشور و عدم حمایت اقتصاد داخل یکی را انتخاب کنند.