ترال
بستن
پوستر فیلم  ترال

ترال

مستندایرانی
.55دقیقه
مستند «ترال» روایت حضور کشتی های چینی در آب های خلیج فارس برای صیادی و پیامدهای این حضور برای صیادان بومی و محیط زیست است. این مستند تلاش می کند با بهره گیری از اسناد سازمان شیلات و تصاویر مستند صیادی با دستگاه ترال، تمام ابعاد این مسئله را روشن سازد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند ترال

خلاصه محتوا

مستند «ترال» روایت حضور کشتی های چینی در آب های خلیج فارس برای صیادی و پیامدهای این حضور برای صیادان بومی و محیط زیست است. این مستند تلاش می کند با بهره گیری از اسناد سازمان شیلات و تصاویر مستند صیادی با دستگاه ترال، تمام ابعاد این مسئله را روشن سازد.