پوستر فیلم  خشت های طلا

خشت های طلا

مستندایرانی
.47دقیقه
مستند «خشت های طلا» روایتی از زندگی «سید صادق حجازی» چهره ای اثر گذار درهمدان است که از جمله مبارزان همدان علیه رژیم پهلوی بوده است. این روایت از زبان چهره های سرشناس فرهنگی و علمی گفته می شود.

عوامل سازنده مستند خشت های طلا

مهدی محمودی
مهدی محمودی
مهدی محمودی
سعید مهدوی

خلاصه محتوا

مستند «خشت های طلا» روایتی از زندگی «سید صادق حجازی» چهره ای اثر گذار درهمدان است که از جمله مبارزان همدان علیه رژیم پهلوی بوده است. این روایت از زبان چهره های سرشناس فرهنگی و علمی گفته می شود.