پوستر فیلم  گوهر سنگ

گوهر سنگ

مستندایرانی
.49دقیقه
مستند «گوهر سنگ» به ضرورت رسیدگی به معادن فیروزه ایران می پردازد که در نیشابور بسیار موفق بوده اما در شهربابک در حال سقوط است.

عوامل سازنده مستند گوهر سنگ

محمدجواد رحیمی
محمدجواد رحیمی

خلاصه محتوا

مستند «گوهر سنگ» به ضرورت رسیدگی به معادن فیروزه ایران می پردازد که در نیشابور بسیار موفق بوده اما در شهربابک در حال سقوط است.